MA TRẬN VÀ NỘI DUNG ÔN TẬP BÀI KIỂM TRA HÌNH HỌC CHƯƠNG 1 MÔN TOÁN LỚP 10

BÀI SỐ 2: CHƯƠNG I. VÉC TƠ

A- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN(5,0 điểm)
Số câu: 10 (Mỗi câu 0,5 điểm)

B- TỰ LUẬN (5,0 điểm)                       

Số câu: 4

 

1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

 

Chủ đề/Chuẩn KTKN

Cấp độ tư duy

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

Cộng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

 

1. Tổng, hiệu của hai véc tơ

Câu 1

Câu 2

 

Câu 3

 

 

 

Câu13

(1đ)

Câu 4

 

5

30%

2. Tích của một số với véc tơ

Câu 5

 

Câu 6

 

Câu 7

 

 

Câu14

(1đ)

4

25%

3. Véc tơ và tọa độ

Câu 8

 

 

Câu 9

Câu11

(1,5đ)

 

Câu 12

(1,5đ)

Câu10

 

5

45%

Số câu

Phần trăm

4

(20%)

4

(30%)

3

(30%)

3

(20%)

14

100%

 
2. NỘI DUNG ÔN TẬP

 

Chủ đề

NỘI DUNG

1. Tổng, hiệu của hai véc tơ

Hai véc tơ bằng nhau

Quy tắc ba điểm

Quy tắc phép trừ véc tơ

Tính độ dài véc tơ tổng, hiệu

 Chứng minh đẳng thức vec tơ

2. Tích của một số với véc tơ

Đẳng thức véc tơ về trung điểm đoạn thẳng

Đẳng thức véc tơ về trọng tâm tam giác

Phân tích 1 véc tơ theo hai véc tơ không cùng phương

Chứng minh ba điểm thẳng hàng.

3. Véc tơ và tọa độ

Tính tọa độ véc tơ tổng, hiệu

Tìm tọa độ điểm thỏa điều kiện hình bình hành

Tìm tọa độ điểm thỏa mãn điều kiện cho trước

Cho ba điểm, tìm tọa độ véc tơ, tọa độ véc tơ tổng, hiệu, tích

Tìm tọa độ điểm thỏa mãn đẳng thức véc tơ

Bài tin liên quan
Tin tức - Sự kiện
Tin tức
Tin đọc nhiều